Protestantse wijkgemeente De Bron

De protestante wijkgemeente De Bron is een open confessionele gemeente. De Bijbel en de belijdenis vormen het richtsnoer voor het leven van de gemeente, waarbij zij ook oog heeft voor de veranderende samenleving. In grote lijnen ligt de geloofsopvatting van de leden tussen elementen uit de reformatorische traditie en invloeden van de evangelische beweging.

 

Reformatorische traditie: de Bijbel en de verkondiging daaruit staan centraal. Het hart ervan is de genade en verlossing door Jezus Christus. Zo is het ook een richtsnoer voor een dankbaar en heilig leven van alle dag. Er is veel aandacht voor pastoraat. Evangelische invloeden: de persoonlijke geloofsbeleving en discipelschap in het leven van vandaag krijgen breed de ruimte. Uitgangspunt daarbij is de relatie met God in de ontmoeting met Jezus Christus. Er is veel aandacht voor Bijbelstudie en ontmoeting in kleine groepen en het ambt aller gelovigen. Voor een groot deel van de gemeente geldt dat er geen diepgaande meningsverschillen bestaan omtrent dogma’s of geloofsbeleving. Wijkgemeente De Bron wil een gemeente zijn die tradities behoudt die nog steeds waardevol zijn of waarvan de waarde weer kan worden begrepen. Zij combineert dat met stijlvolle vernieuwing. Zowel het behoud van traditie als vernieuwing zijn geen doelen op zich.

 

Missie

Wijkgemeente De Bron stelt zichzelf tot doel een gemeenschap van gelovigen te zijn, van mensen die door Jezus Christus geroepen en met Hem verbonden zijn. Van jongeren en ouderen, die dankbaar willen leven vanuit Gods woord of zoekend hun weg gaan. Die in vreugde en verdriet, gedreven door de Heilige Geest met hart en handen volgelingen van Jezus Christus willen zijn.

 

Wijkgemeente De Bron wil:

  • een gemeente zijn die, geroepen door Gods geest en gebonden aan de Bijbel, er naar streeft mensen mogelijkheden te bieden om de boodschap van het evangelie te ontdekken en God in hun leven te ervaren;
  • een gemeente zijn die verbinding legt tussen de Bijbel en de hedendaagse cultuur,
  • een gemeente zijn die gastvrij en betrokken is als een hechte gemeenschap van gelovigen,
  • een gemeente zijn die actief omziet naar elkaar, waarbij pastoraat ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid is,
  • een gemeente zijn die middenin de samenleving staat en open is naar de wijk en naar de wereld,
  • een gemeente zijn die vernieuwend denkt en open staat voor mensen die op eigen wijze het geloof gestalte geven.

 

Organisatie

Aantal en ledenopbouw

Zeist kent ongeveer 60.000 inwoners en behoort tot een pluriforme samenleving. Van die 60.000 ingezetenen behoren er 643 als geregistreerde PKN leden bij Wijkgemeente De Bron, waarbij alle leeftijdscategorieën vertegenwoordigd zijn.

 

Kerkdiensten

Iedere zondagochtend wordt om 10.00 uur een kerkdienst in de Sionskerk gehouden. Door het jaar heen vinden bijzondere vieringen plaats zoals gezinsdiensten en jongerenvieringen. De kerkdienst is ‘het hart van ons kerk-zijn’ als moment van ontmoeting met God en met elkaar. Het lezen van de Schriften en de verkondiging neemt een centrale plaats in. Daarnaast spelen ook andere liturgische elementen een rol. Er wordt gezongen uit het Liedboek voor de Kerken, de Evangelische Liedbundel, de bundel Hemelhoog en de bundel van Sytse de Vries. Meer en meer is er aandacht voor het belang van de ontmoeting met elkaar.

 

Predikant

Van oudsher neemt de predikant een zeer centrale plaats in binnen de wijkgemeente. Vanuit het gegeven dat we een wijkgemeente zijn die is samengesteld uit mensen met verschillende achtergronden, verwachten wij van een predikant dat hij een open oog en oor heeft voor mensen die op hun eigen wijze het geloof gestalte geven.

 

Gemeenteleven

Gedurende de week vinden tal van activiteiten plaats waarbij alle onderscheiden leeftijdscategorieën ruim aandacht krijgen.