U bent hier

Passiestonde

Door: Webmaster wijkg..., 4 maanden 5 dagen geleden

Vanuit de Nieuwe Kerk, luister meee: www.kerkomroep.nl

Passiestonde  woensdag 8 april 19.15 uur ds. J. van Dijk – Organist Jochen de Gier

Liturgie:

Orgelspel  -  Votum

Samenzang: Psalm 22 : 4, 8 en 14

4. Al wie mij ziet, bespot mij, boos te moê;
    Men schudt het hoofd, men steekt de lip mij toe.
    Daar ik 't gebed tot God vertrouwend doe,
    Moet ik nog horen:
   "Dat God, op Wien hij steunt, hem gunstig' oren
    Verleen', hem redd';
    Dat die nu hulp doe komen,
    En hem, in wien Hij heeft Zijn lust genomen,
    In ruimte zett'".

8. Mijn kracht is, als een scherf, van sap beroofd,
    Mijn tong kleeft in mijn mond, door dorst gekloofd;
    Gij zult eerlang mij, door den dood, het hoofd
    In't stof doen bukken.
    Want van rondom zie 'k honden samenrukken;
    Een muitgespan
    Heeft mij ter prooi verkoren,
    Mijn handen en mijn voeten doen doorboren,
    Zo fel het kan.

14. Eerlang gedenkt hieraan het wereldrond;
     Haast wendt het zich tot God met hart en mond;
     En, waar men ooit de wildste volken vond,
     Zal God ontvangen
     Aanbidding, eer en dankb're lofgezangen.
     Want Hij regeert,
     En zal Zijn almacht tonen;
     Hij heerst, zover de blindste heid'nen wonen,
     Tot Hem bekeerd.

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Lukas 22 : 66 tot 23 : 31 (HSV)

Samenzang: Weerklank 147 : 1, 2 en 3

Is dat, is dat mijn Koning?
Dat aller vaad'ren wens?
Is dat, is dat zijn kroning?
Zie, zie, aanschouw den mens!
dat riet, die doornenkroon?
Lijdt Hij dien smaad, die slagen?
Hij, God, uw eigen Zoon?

Ja, ik kost Hem die slagen,
die smarten en dien hoon;
ik doe dat kleed Hem dragen,
dat riet, die doornenkroon.
Ik sloeg Hem al die wonden,
voor mij moet Hij daar staan,
ik deed door mijne zonden
Hem al die jamm'ren aan

O Jezus! man van smarten,
Gij aller vaad'ren wens,
herinner aller harten
't aandoenlijk: 'Zie, de mens!'
Laat mij toch nooit vergeten
die kroon, dat kleed, dat riet;
dit troostte mijn geweten;
't is al voor mij geschied!

Samenzang: Weerklank 157 : 1, 2 en 3.

O hoofd vol bloed en wonden,

                bedekt met smaad en hoon,

                o hoofd zo wreed geschonden,

                uw kroon een doornenkroon,

                o hoofd eens schoon en heerlijk

                en stralend als de dag,

                hoe lijdt Gij nu zo deerlijk!

                Ik groet U vol ontzag.

O hoofd zo hoog verheven,

                o goddelijk gelaat,

                waar werelden voor beven,

                hoe bitter is uw smaad!

                Gij, eens in 't licht gedragen,

                door engelen omstuwd,

                wie heeft U zo geslagen

                gelasterd en gespuwd?

O Heer uw smaad en wonden,

                ja alles wat Gij duldt,

                om mij is het, mijn zonden,

                mijn schuld, mijn grote schuld.

                O God ik ga verloren

                om wat ik heb gedaan,

                als Gij mij niet wilt horen.

                Zie mij in liefde aan.

Dankgebed

Samenzang: Weerklank 154 : 1, 2 en 3.

Middelpunt van ons verlangen,

Trooster van ’t bevreesd gemoed,

Heer, met onze jubelzangen

loven wij uw liefdegloed.

U kwam van de hemel dalen

tot ons, zondaars, boos van aard,

en voor ons de schuld betalen,

die zolang ons had bezwaard.

Liefde, U moest spot verdragen

die U drong door merg en been.

U moest onze zonden dragen,

U voor allen, U alleen.

Toen moest U de beker drinken

van Gods toorn op Golgotha.

Daar liet u aan ’t kruis zich klinken,

daar aanbidden we-uw gena.

Liefd’, in U is al ons leven,

U bent nu ons hoogste goed.

Ja, Uw kruis heeft ons gegeven

wat ons eeuwig juichen doet.

Hoe zijn wij aan U verbonden,

Jezus, Redder, ’s Vaders Zoon!

Onze harten, onze monden

juichen dankbaar voor Uw troon.

Zegenbede    -    Orgelspel

woensdag, 8 april, 2020 - 19:15