U bent hier

Passiestonde

Door: Webmaster wijkg..., 4 maanden 5 dagen geleden

Vanuit de Nieuwe Kerk luister mee: www.kerkomroep.nl

                        Passiestonde  maandag 6 april 19.15 uur ds. F. van Roest

Liturgie:

Orgelspel

Votum

Zingen Weerklank 288,1.3

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing:

 Lukas 22:54-62  We letten op de portierster

Zingen Weerklank 497,1.2.3.4

1. Vader, vol van vrees en schaamte

buigen wij voor U.

Heel uw werk, door ons vertreden,

klaagt ons, mensheid aan bij U.

2. Heer, ontferm U over ons,

die schuldig voor U staan.

U bent onze God en Redder,

neem ons in uw liefde aan.

3. Vader, in dit uur der waarheid

keren w'ons tot U.

O, vergeef ons, Heer herstel ons,

maak ons hart en leven nieuw.

4. Vul ons met uw Heil'ge Geest, geef

vuur en kracht steeds weer.

Ieder zal uw macht aanschouwen

dat wij uw Naam verhogen, Heer,

dat wij uw Naam verhogen, Heer.

Overdenking: We letten op de portierster

Zingen Psalm 141,1.2.3.9 Oude Berijming

'k Roep, HEER, in angst tot U gevloden,

Ai, haast U tot mijn hulp en red;

Hoor naar de stem van mijn gebed,

Daar ik U aanroep in mijn noden.

Mijn beê, met opgeheven handen,

Klimm' voor Uw heilig aangezicht,

Als reukwerk, voor U toegericht,

Als offers, die des avonds branden.

Zet, HEER, een wacht voor mijne lippen;

Behoed de deuren van mijn mond,

Opdat ik mij, tot genen stond,

Iets onbedachtzaams laat' ontglippen.

Doch op U zien mijn schreiend' ogen;

Op U betrouw ik in 't verdriet;

Verlaat, ontbloot mijn ziel toch niet,

O HEER, o eeuwig Alvermogen!

Dankgebed en voorbede

Zingen Op Toonhoogte 2015 Lied 204,1.2.3 melodie OPW 546

Nabij Gods hoog verheven troon

Is iemand die steeds voor mij pleit;

Hij is volmaakt, Gods eigen zoon

En Priester tot in eeuwigheid.

Mijn naam, geschreven in zijn hand,

Bewaart Hij eeuwig in zijn hart; ik weet:

Geen aanklacht houdt meer stand,

Wanneer mijn redder pleit voor mij,

Wanneer mijn redder pleit voor mij.

AI klaagt de satan mij steeds aan,

Terwijl hij wijst op al mijn schuld,

Ik kijk omhoog en zie Hem staan

Die alles voor mij heeft vervuld.

Zegenbede

Orgelspel

maandag, 6 april, 2020 - 19:15